Reglement

 

Intern reglement As vv 2011-2012

HET REGLEMENT LIGT OOK TER INZAGE BIJ NOTARIS BERT VRANCKEN,
                                                   
KERKPLEIN 1A/1
                                                     3665 AS

              http://www.notariaat-as.be/

 

 

Reglement

Om de "ʺgoede gang van zaken"ʺ binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn duidelijke afspraken onder de vorm van een intern of huishoudelijk reglement onontbeerlijk. Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel bieden deze documenten te allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.

Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd. Hiervoor moeten ze natuurlijk gekend zijn. Vandaar het belang om onze interne reglementen ook te plaatsen op deze website.

De gedragscodes of reglementen hebben o.a. betrekking op :

• Voor spelers ; houding, mentaliteit, hygiëne, verzorging, Fair Play, stiptheid, studie, discipline, afspraken, kledij, vervoer, materiaalbeheer, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, schorsingen...

• Voor ouders ; sportief gedrag, positieve instelling, kritiek, medewerking activiteiten, coaching, aanmoediging, kritiek op scheidsrechter,...

• Voor trainers en afgevaardigden; voorbeeldfunctie, taalgebruik, coaching, eerlijkheid, gedrag t.o.v.

tegenstander/scheidsrechter/publiek, respect, sportiviteit, communicatie, integriteit, naleven van interne reglementen, teamwork, ...

Algemene gedragscode:

Respect: heb respect voor medespeler, trainers, supporters, ouders, bestuur, scheidsrechters, tegenstanders en uitrusting.

Vloeken en pesterijen niet toegestaan

Gedrag: behandel anderen, zoals je zelf wilt behandeld worden.

Stiptheid

• Voor de training ben je uiterlijk 5 minuten voor de aanvang op het oefenveld aanwezig (met eigen voetbal).

• Bij wedstrijden ben je op het (door de trainer of afgevaardigde)afgesproken uur aanwezig.

• Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen. De afgevaardigde en of trainer bepaalt het stipte vertrekuur en zorgt dat het volledige team tijdig aanwezig is in de kleedkamer.

• Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of de wedstrijd, waarschuwt hij tijdig en persoonlijk de trainer.

• Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf 12j).

• Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

Houding

• Wees altijd en overal beleefd.

• Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.

• Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.

• Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

• Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.

• In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet getolereerd worden. 

• In geval van problemen of meningsverschillen gelieve dit met de trainers en/of afgevaardigde te bespreken op een rustig moment. Dus best niet tijdens een wedstrijd waarbij de gemoederen soms hoog kunnen oplopen.

Hygiëne

• Na iedere wedstrijd is men verplicht te douchen. Vanaf U10 ook na de trainingen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.

• Gelieve bij kwetsuren de clubarts of kinesist te raadplegen.

• Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de wedstrijd of training.

Kleding & materiaal

• Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd.

• Ik kom steeds in mijn clubtraining naar de wedstrijd.

• Ik verzorg mijn uitrusting en leg materiaal terug op zijn plaats

• Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd en wenselijk bij training.

• Voetbalschoenen ; de Duiveltjes U8 en Preminiemen U10 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi'ʹs) te spelen.

• Zorg dat je steeds aangepast schoeisel/kleding bij hebt naargelang de weersomstandigheden.

• Voetbalschoenen dienen steeds droog en gepoetst te zijn.

• De verloren voorwerpen bevinden zich in het materiaalhok en kunnen op eenvoudige vraag aan de trainer of afgevaardigde overhandigd worden.

Infrastructuur

• De kleedkamers worden alleen gebruikt door de spelers om zich om te kleden en om te douchen. Buiten trainers, ploegafgevaardigden en scheidsrechters (en ouders van debutantjes en duiveltjes) worden er geen andere personen in de kleedkamers toegelaten.

• De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook niet tegen een buitenmuur.

• De kleedkamers worden vanaf preminiemen door de spelers in een beurtrolsysteem gereinigd. Ook vuilbakjes dienen geledigd te worden. Toezicht op, en de eindverantwoordelijkheid van de netheid van de kleedkamers ligt bij de afgevaardigde en/of de trainer.

• Er wordt niet met de bal binnen in de kleedkamers, gangen of kantine gespeeld.

• Geen geschreeuw in gangen of kleedkamers.

• Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

• Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigde.

• Het trainingsmateriaal wordt door de de trainer naar het trainingsveld worden gedragen en na

de training weer opgeruimd worden.

• Uiterlijk 20 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. De trainers of afgevaardigden bewaken hun ploeg tot wanneer de spelers de kleedkamer hebben verlaten.

• Het is bij wet verboden te roken in de kleedkamers of cafetaria.

• De leden zorgen voor het afruimen van hun gebruikte tafels in de cafetaria.

• Het betreden van de cafetaria met voetbalschoenen is verboden.

Vervoer

• Op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto'ʹs. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt altijd de trainer.

• Roken in de wagen tijdens vervoer van kinderen is niet aangewezen en alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).

Studie en voetbal

• De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.

• Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit tijdig gemeld te worden maar daar zal steeds begrip voor getoond worden.

Ouders

• Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van onze clubs. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

Wat wij van de ouders verwachten:

• Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

• Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.

• U vervult een voorbeeldfunctie.

• Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

• Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.

• Gelieve negatieve kritiek te beperken en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

• Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer of de verantwoordelijke jeugdopleiding en dit in deze volgorde. Voor extra sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) contacteren.

• Voor de veiligheid en gezondheid van onze jeugd, vragen wij de ouders hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 15 min na het einde van de training.

Administratie

 • Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld aan het secretariaat.

Lidgeld

 • Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage aangerekend. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB, zoals bv.. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal en diverse andere kosten.
 • Niet betalen van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.
 • Nieuwe leden krijgen bij het invullen van het aansluitingsformulier een overschrijving mee. Nieuwe leden hebben wel het recht om gedurende 2 weken te trainen op proef, maar ze moeten beseffen dat ze gedurende deze periode niet zijn verzekerd door de KBVB of As vv.
 • Spelers welke terugkomen - na een eerder ontslag welke op hun verzoek gebeurde - betalen de heraansluitingskost volgens de gaande tarieven van de KBVB.
 • Ik kan enkel wedstrijden spelen wanneer mijn lidgeld betaald is, dit dient voor aanvang van de trainingen van het nieuwe seizoen, betaald te zijn.

Verzekering

 • Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden, moeten de aangesloten spelers, blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek door de KBVB goedgekeurd ongevalsaangifte formulier. Dit aangifte document is ter beschikking in de cafetaria, of kan bekomen worden bij de secretaris van de club, of bij via de ploegafgevaardigde of trainer.
 • Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, tezamen met een mutualiteitsvignet worden overhandigd aan de gerechtigde correspondent van de club.
 • Voor de afrekening dient het lid eerst een afrekening te bekomen via zijn ziekenfonds, deze afrekening wordt overgemaakt aan de gerechtigde correspondent van onze club om door te sturen naar de bevoegde instantie van de KBVB. De eventuele terugbetaling van het FSF fonds van de KBVB wordt integraal aan de speler- of zijn/haar ouders terugbetaald op het rekeningnummer welke dient medegedeeld.
 • Alle spelers genieten de waarborgen inbegrepen in het lidgeld van de KBVB. De club is niet aansprakelijk voor welke soort van arbeidsonbekwaamheid, inkomstenverlies, hospitalisatiekosten of invaliditeit dan ook, geleden door de speler, die het gevolg zou kunnen zijn van blessures of verwondingen opgelopen tijdens of zelfs maar naar aanleiding van wedstrijden, trainingen of verplaatsingen. De speler dient zich voor dit soort waarborgen zelf aanvullend te verzekeren. 

Sancties

 • wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de afgevaardigde, de verantwoordelijke jeugdopleiding of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van betrokken personen. De beslissing om een disciplinaire straf door te voeren kan dus nooit individueel genomen worden. En zal altijd met de ouders worden besproken.
 • bij het niet naleven van dit reglement kan het (jeugd)bestuur van As V.V. me voor een bepaalde periode schorsen of zelfs uitsluiten voor deelname aan trainingen en wedstrijden..
 • bij opzettelijke beschadiging van de infrastructuur (cafetaria, kleedkamers, trainingsmateriaal, e.d.....) worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.

 

Vorige wedstrijd

zondag 19 apr 2015 (15:00)
As VV - SLW Maaseik | 2 - 2

Volgende wedstrijd


- sanmax